تدوین طرح جامع و عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی پیام

این طرح در شهرستان کرج استان البرز قرار گرفته است.

برخی از تصاویر پروژه