آدرس

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، خیابان سروش، کوچه حبیبی، پلاک ۳۱

کد پستی

۱۵۵۵۶-۵۴۸۱۶

ایمیل

تلفن

۸۸۵۱۶۵۸۷-۸

۸۸۵۱۸۰۷۲-۴

۸۸۵۲۱۷۱۷

نمابر

۸۸۷۶۸۳۷۸