تدوین برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری ها

زمینه های فعالیت مشاور:

پروژه های شاخص