برنامه ریزی راهبردی منطقه ای

زمینه های فعالیت مشاور:

پروژه های شاخص