طراحی شهرک ها و نواحی صنعتی

زمینه های فعالیت مشاور:

پروژه های شاخص