طرح توسعه صنعت گردشگري در محدوده ساحلي درياي مازندران

مطالعات طرح توسعه صنعت گردشگري در محدوده ساحلي درياي مازندران و متمم اين طرح از منطقه ساحلی به کل سه استان شمالی کشور، جهت ايجاد يکپارچگی بين منطقه ساحلی با کل پهنه های سه استان، در راستای پيگيری چنين سياستی در کشور است. قرارداد مطالعات طرح در فروردين ماه 1384 بين مهندسين مشاور سبز انديش پايش (ساپ) و سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری منعقد گرديد. برای ايجاد يکپارچگی بين منطقه ساحلی با کل پهنه های سه استان، متمم قرارداد مذکور در آبان ماه 1384 نيز به اين مشاور ابلاغ گرديد. با توجه به گستردگی و اهميت کار، اين مشاور علاوه بر بکارگيری کارشناسان داخلی، يکی از معروفترين شرکت های خارجی در زمينه توريسم را بعنوان همکار انتخاب و با هماهنگی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری بکار گرفت.

تصاویر پروژه