برنامه آمایش استان کهگیلویه و بویر احمد

رنامه آمايش استان از جمله طرح هاي توسعه منطقه اي مي باشد که چارچوب توسعه مناطق شهري و روستايي استان را شکل مي دهد. در واقع برنامه آمايش استان با ديدگاه راهبردي و مسئله محوري در پي حل مشکلات ريشه اي استانها تدوين مي گردد. برنامه آمايش استان کهگيلويه و بويراحمد که توسط گروه برنامه ريزي اين شرکت تدوين است. این برنامه با رويکرد آينده پژوهانه جهت حل مشکلات ريشه اي و توسعه استان براي معاونت برنامه ریزی استانداري و سازمان برنامه و بودجه استان تهيه شده است.
از جمله اقداماتی که در اين طرح انجام گرفته است مي توان به تحليل روندهاي کليدي در شکل گيري وضعيت موجود و شناسايي نيروهاي پيشران توسعه آتي استان اشاره کرد که در تدوين راهبردهاي توسعه استان نقش بسزايي دارد.
فعاليتهاي اصلي که در مرحله برنامه ريزي و سياستگذاري اين پروژه انجام گرفته است عبارتند از:

تصاویر پروژه