طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنچ بر اساس رویکرد معیشت پایدار

بنياد مستضعفان با امضاي تفاهم نامه اي در سال 1393 با استانداري کرمان و برخي از وزارتخانه هاي مرتبط، شهرستان قلعه گنج را در اين استان به عنوان نمونه (پايلوت) براي وضع سياست ها و اجراي اقدامات براي پيشرفت و آباداني اين شهرستان و فقر زدائي انتخاب نمود به نحويکه نتايج و تجربيات حاصل از آن بتواند در ديگر مناطق کشور مورد استفاده قرار گيرد. طرح آباداني و پيشرفت شهرستان قلعه گنج براساس رويکرد معيشت پايدار در ابتداي سال 1395 توسط گروه مهندسين مشاور سبز انديش پايش (ساپ) با همکاری شرکت .GIS B.V آغاز شد.
رويکردهاي بنيادي مورد نظر در نمونه شهرستان قلعه گنج بر اصول اقتصاد مقاومتي و معيشت پايدار جامعه محلي که در آن مردم و مشارکت آنها در تمامي فرآيندهاي توسعه نقشي محوري مي يابد بنا شده است. رويکرد معيشت پايدار يکي از رويکردهاي تکامل يافته و در حال تکامل بيشتر در زمينة فقرزدايي است که در سال‌هاي اخير مورد توجه جدي برنامه ريزان در زمينه هاي مختلف توسعه روستایي قرار گرفته است. ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭘﺎﻳﺪار در واﻗﻊ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮدم را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء و ﺣﻔﻆ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ رﻓﺎه آنﻫﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎي آﻳﻨﺪه را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. بطورکلي معيشتي را پايدار مي نامند که افراد يا خانوارها ضمن قابليت انطباق با شوک ها و تنش هاي (استرس) وارده به زندگي، قادرند قابليت ها و دارايي هاي فعلي و آتي خود را نيز حفظ نموده ويا بهبود بخشند، بدون اينکه اين امر موجب اثرات منفي بر منابع طبيعي گردد.

تصاویر پروژه